φωναῖς

φωναῖς
φωνή
sound
fem dat pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Phos Hilaron — (polytonic|Φῶς Ἱλαρόν) is an ancient Christian hymn originally written in New Testament Greek. The hymn is known in English as Hail Gladdening Light or O Resplendent Light . It is the earliest known Christian hymn recorded outside of the Bible… …   Wikipedia

  • Liste griechischer Phrasen/Phi — Phi Inhaltsverzeichnis 1 Φάγε, πίε, εὐφραίνου. 2 φησὶν σιωπῶν …   Deutsch Wikipedia

  • Phos hilaron — (griech.: Φῶς Ἱλαρόν) ist ein frühchristlicher Christushymnus, der auf deutsch Heiteres Licht heißt. Er ist bereits in der Mitte des 2. Jahrhunderts nachweisbar und in der byzantinisch orthodoxen Vesperliturgie bis heute in Gebrauch. Ebenso ist… …   Deutsch Wikipedia

  • Тропарь — (от поздн. греч. τροπάριον), в православной церкви краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется священное лицо; в каноне  строфа, следующая за ирмосом с распевом стихов по его (ирмоса) мелодико… …   Википедия

  • Свете тихий — «Свете тихий»  одно из неизменяемых молитвословий православной вечерни, одно из древнейших христианских песнопений небиблейского происхождения. Содержание 1 Текст 2 Версии происхождения …   Википедия

  • PHAENINDA aliis PHENINDA — ludi apud Romanos genus, viris valde accommodatum, ut docet Clem. Alexandrin. l. 3. Paedag. c. 10. ubi inter alia ait, Οἶδα καὶ σφαίρῃ τῇ μικρᾷ παιζόντων τὴν φενίνδα παιδιὰν εν ἡλίῳ μάλιςτα, Alii autem parvâ quoque pilâ ludunt eô ludô, quem… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • εύφθογγος — εὔφθογγος, ον (Α) 1. αυτός που εκβάλλει ωραίους φθόγγους, που ηχεί καλά («συρίγγων τ εὐφθόγγων φωναῑς», Ευρ.) 2. (για πτηνά) αυτὸς που έχει γλυκιά φωνή («τῶν ποικίλων ὀρνέων καὶ εὐφθόγγων πλῆθος», Στράβ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + φθόγγος] …   Dictionary of Greek

  • συμφύρδην — Α επίρρ. 1. ανάμικτα, ανάκατα («πάντα ταράσσειν συμφύρδην», Νίκ.) 2. συγκεχυμένα («βαρβαρικαῑς τε φωναῑς... συμφύρδην ὑμῶν πεποιήκατε τὴν διάλεκτον», Τατιαν.). [ΕΤΥΜΟΛ. < συμφύρω «ανακατεύω» + επιρρμ. κατάλ. δην (πρβλ. μίγ δην)] …   Dictionary of Greek

  • Θεόδωρος — I Όνομα ιστορικών προσώπων της αρχαιότητας. 1. Θ. ο Σάμιος (6ος αι. π.Χ.). Γλύπτης και αρχιτέκτονας, γιος του Τηλεκλή. Επινόησε διάφορα όργανα και μαζί με τον Ροίκο επινόησαν την κατασκευή χυτών ορειχάλκινων αγαλμάτων. Έλαβε μέρος στην οικοδόμηση …   Dictionary of Greek

  • ЕВФРОСИНИЯ — [Смарагд; греч. Εὐφροσύνη, Σμάραγδος] († ок. 470), прп. Александрийская (пам. 25 сент.; пам. зап. 1 янв., 11 февр.). Источники Прп. Евфросиния Александрийская и прмч. Евдокия (?). Фрагмент росписи кельи прп. Евфросинии Полоцкой в Спасо… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”